Bên cạnh nguồn nhân lực mạnh, duy trì ổn đinh. Nguồn tài chính và tình hình kinh doanh của BOD liên tục tăng trưởng ổn định trong những năm gần đây